ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Revision of Electoral Registers – 2020
Press-releases-1
Embassy Press Releases / Special Notices
Revision of Electoral Registers – 2020
Revision of Electoral Registers – 2020
Information on Sri Lankan citizens who were living in partially resettled/non- resettled areas in Jaffna, Kilinochchi and Mannar Districts in the Northern Province and are currently living overseas is being collected by the Election Commission to register their names on the Electoral Register.
Please submit the duly filled NC/F format by email to the Embassy ( slemb.bangkok@mfa.gov.lk) before 01 February 2021

Revision-of-Electoral-Registers-2020
NC-F-Format