ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Second Automatic Visa Extension for Foreigners in Thailand
Second Automatic Visa Extension for Foreigners in Thailand
Embassy Press Releases / Special Notices
Second Automatic Visa Extension for Foreigners in Thailand

The Cabinet approved the draft notification of the Ministry of Interior on a second automatic visa extension for foreigners to stay temporarily in Thailand. Foreigners whose visas have expired as of 26 March 2020 will be permitted to stay until 31July 2020 without having to apply for an extension.

– Automatic visa extension
– Exemption from 90-day reporting
– Exemption from visa extension fee
– No need to submit any documents

The Immigration Bureau will process all the above steps for you. For more information please contact the Immigration Bureau’s call center at 1178.

Read more: https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=9381…