ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Several businesses will be allowed to resume with the relaxation of lockdown guidelines from 3 May 2020.
Several businesses will be allowed to resume with the relaxation of lockdown guidelines from 3 May 2020.
Embassy Press Releases / Special Notices
Several businesses will be allowed to resume with the relaxation of lockdown guidelines from 3 May 2020.
According to the Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA), several businesses will be allowed to resume with the relaxation of lockdown guidelines from 3 May 2020. 📣📣 According to the Royal Gazette statement on Friday, restaurants and other establishments selling alcoholic beverages can open from May 3. Restaurants will not be allowed to serve alcohol when they reopen on Sunday. In this table, the strict measures under the extended emergency decree until 31 May 2020 and the flexible measures are illustrated. However, the public is still encouraged to follow general principles in order to prevent COVID-19 and stay healthy during their activities.