ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 SLFSA donates Rs. 2.86 Million to the COVID-19 Healthcare and Social Security Fund.
SLFSA donates Rs. 2.86 Million to the COVID-19 Healthcare and Social Security Fund.
Embassy Press Releases / Special Notices
SLFSA donates Rs. 2.86 Million to the COVID-19 Healthcare and Social Security Fund.
Sri Lanka Foreign Service Association (SLFSA) donates Rs. 2.86 Million to the COVID-19 Healthcare and Social Security Fund. The Sri Lanka Foreign Service Association (SLFSA) today, 6th May 2020, handed over a cheque for the amount of Rs. 2,861,000/- from voluntary contributions received from the members of the Sri Lanka Foreign Service for the COVID-19 Healthcare and Social Security Fund to President H.E Gotabaya Rajapaksa in the presence of the Hon. Minister of Foreign Relations Dinesh Gunawardena at the Presidential Secretariat. The SLFSA was represented by the President and the Secretary of the Association.