ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Special Notice – COVID 19: Precautionary measures
Special Notice - COVID 19: Precautionary measures
Embassy Press Releases / Special Notices
Special Notice – COVID 19: Precautionary measures

Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in the Kingdom of Thailand

13th Floor, 75/6-7 Ocean Tower2 Soi 19, Sukhumvit Rd., Wattana, Bangkok 10110

Tel: (+66) 2 261 1938 ; (+66) 2 665 7299

Fax: (+66) 2 261 1936

Email: slemb.bangkok@mfa.gov.lk

http://www.slembbkk.com/index.html