ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Special Press Conference 2020-5-24
Special Press Conference 2020-5-24
විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමික පිරිස් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුව –

Special discussion chaired by Hon. Bandula Gunawardena, Minister of Information and Mass Media, Higher Education, Technology and Innovation and Co- Cabinet Spokesperson was held today (24 May) at the Department of Government Information. Officials of the Sri Lanka Bureau of Foreign Employment(SLBFE) and the Ministry of Foreign Relations participated at the discussion.

Full recording of the discussion is at : https://www.facebook.com/newslk/videos/623627001844398/?epa=SEARCH_BOX