ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka – a major regional destination for ICT/BPM services.
Sri Lanka - a major regional destination for ICT/BPM services.
Embassy Press Releases / Special Notices
Sri Lanka – a major regional destination for ICT/BPM services.

Sri Lanka is one of the leading ICT and BPM sourcing destinations in the region with a fast-growing IT and telecommunication infrastructure, low cost of operation and a flair of ingenuity.

Find out more: http://bit.ly/35BuBtw