ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka and Cambodia Exempt Visa for holders of Diplomatic and Official Passports with effect from 24th December 2022

Sri Lanka and Cambodia Exempt Visa for holders of Diplomatic and Official Passports with effect from 24th December 2022

Sri Lanka and Cambodia Exempt Visa for holders of Diplomatic and Official Passports with effect from 24th December 2022

The Agreement on Exemption of the Visa Requirement for holders of the Diplomatic and Official Passports between Sri Lanka and Cambodia signed on 10th of May 2022, at the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation at Phnom Penh, Ambassador and Permanent Representative, C.A. Chaminda I Colonne of Sri Lanka and Koy Kuong, the Secretary of State of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia, has been enforced with effect from 24th December 2022.

 

Embassy & Permanent Mission of Sri Lanka
Bangkok
26th December 2022