ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka and UNESCAP had first virtual courtesy meeting with Thailand

Sri Lanka and UNESCAP had first virtual courtesy meeting with Thailand

Sri Lanka and UNESCAP had first virtual courtesy meeting with Thailand
Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to the UNESCAP, C.A. Chaminda I. Colonne today (14th Sept) had her first virtual courtesy meeting with Permanent Secretary for Foreign Affairs of Thailand Thani Thongphakdi. While recalling long-standing excellent bonds of friendship and cooperation between the two countries, both assured furthering relations in the fields of economic, trade, investment, cultural and Buddhist affairs etc. and cooperation in multilateral fora for mutual benefit.