ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka assures close collaboration with Thai Travel Agent Association (TTAA).
Sri Lanka assures close collaboration with Thai Travel Agent Association (TTAA).
Embassy Press Releases / Special Notices
Sri Lanka assures close collaboration with Thai Travel Agent Association (TTAA).

During a meeting with the newly elected President of TTAA, Mr. Suthiphong Pheunphiphop and the Committee Members, held at the TTAA Headquarters, H.E. Mrs. Samantha K. Jayasuriya, Ambassador of Sri Lanka to Bangkok, while extending felicitation on the election of the new committee, exchanged views on a broad range of areas, to further enhance collaboration with the Thai Travel Agents Association: TTAA.

The meeting also provided an opportunity to meet and discuss with several Committee members of the TTAA who have expertise on outbound tourism to Sri Lanka from Thailand. Sri Lanka was also invited by the TTAA President to join the 2021 TITF Fair.

The Counsellor (Commercial) was associated with the Ambassador at the meeting.

Embassy of Sri Lanka
Bangkok, Thailand
24 August 2020

https://twitter.com/SLinBangkok/status/1298101445523206144