ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka expresses solidarity with families of foreign nationals on the devastating loss of loved ones
Sri Lanka expresses solidarity with families of foreign nationals on the devastating loss of loved ones
Embassy Press Releases / Special Notices
Sri Lanka expresses solidarity with families of foreign nationals on the devastating loss of loved ones

On this day, Sri Lanka remembers all those lives lost and changed forever in barbaric acts of violence one year ago. We share the grief of families who lost their loved ones and stand in solidarity with those countries which lost their nationals.

මීට වසරකට පෙර සිදුකළ ම්ලේච්ඡ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලින් අහිමි වූ හා සදහටම වෙනස් වූ සියලුම ජීවිත ශ්‍රී ලංකාව අද දින සිහිපත් කරයි. තම ආදරණීයයන් අහිමි වූ පවුල්වල ශෝකය අපි බෙදා හදා ගන්නා අතර, තම ජාතිකයන් අහිමි වූ අනෙකුත් රටවල් සමඟ එක්ව කටයුතු කරන්නෙමු.

ஓராண்டிற்கு முன்னர் வன்முறைகளில் இழந்த, பாதிப்புற்ற அனைவரையும் இன்றைய தினம் இலங்கை நினைவு கூர்கின்றது. தமது உறவுகளையிழந்த குடும்பங்களின் துன்பங்களை நாம் பகிர்ந்து கொள்வதுடன், தமது பிரஜைகளையிழந்த நாடுகளுடன் துணை நிற்கின்றோம்

Full Media Release at: https://www.mfa.gov.lk/sl-solidarity-families-foreign…/