ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka participates at the Grassroots Economy Products Exhibition at the Thai Parliament

Sri Lanka participates at the Grassroots Economy Products Exhibition at the Thai Parliament

Minister of Tourism and Sport of Thailand, Sudawan Wangsuphakitkosol

At the invitation for Sri Lanka as the close counterpart by the Secretariat of the Senate of Thailand, the Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka joined the Grassroots Economy Products Exhibition at the Thai Parliament from 26-27 September 2023 on the occasion of the 4th Anniversary of Senators Meet the People Project.

The President of the Senate, Pornpetch Wichitcholchai, Vice-Presidents of the Senate, Singsuk Singpai and Suphachai Somcharoen, Former President/Speaker of the House of Representatives of Thailand, Chuan Leekpai, Senators and members of the National Assembly admired the products displayed from the National Crafts Council, Sri Lanka Export Development Board, Industrial Development Board, Ranfer Teas (Pvt) Ltd and Eswaran Brothers Exports (Pvt) Ltd and Ceylon Tea offered at the Sri Lanka booth.

Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka
Bangkok
02nd October 2023