ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Media Releases/News 5 Sri Lanka remains safe and open for International Tourists

Sri Lanka remains safe and open for International Tourists

Sri Lanka remains safe and open for International Tourists.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศศรีลังกาได้จัดหน่วยงานพิเศษขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวที่ได้วางแผนเดินทางมายังประเทศศรีลังกา หน่วยงานดังกล่าวเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน สามารถติดต่อทางสายด่วนภายในประเทศศรีลังกาได้ที่เบอร์ 1912 ภายนอกประเทศได้ที่เบอร์ +94112426800 หรือทางที่อยู่อีเมล info@srilanka.travel

We welcome International Travellers to visit our paradise island.