ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Sri Lanka has implemented a comprehensive strategy

Sri Lanka has implemented a comprehensive strategy

Press Releases Home 5 Category: Press Releases In the aftermath of a 2022 economic crisis triggered by government debt and foreign exchange imbalances, Sri Lanka has implemented a comprehensive strategy to stabilize and recover its economy. Neighbouring Countries...
Milad-un-Nabi Message

Milad-un-Nabi Message

Press Releases Home 5 Category: Press Releases ( Page 2 ) Milad-un-Nabi Message Deputy Permanent Secretary Busadee Santipitaks of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand launches the new web site On 06th December 2023, Deputy Permanent Secretary Busadee...
Hajj message of H. E. the President

Hajj message of H. E. the President

Press Releases Home 5 Category: Media Releases/News Hajj message of H. E. the President Sri Lankan St. Bridget’s Convent under 17 Netball Team won Championship Cup and Runner Up of under 16 Basketball Team and Under 19 Netball Team at Pathumthani University Sport...