ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka will not permit disembarking passengers into Sri Lanka
Sri Lanka will not permit disembarking passengers into Sri Lanka
Embassy Press Releases / Special Notices
Sri Lanka will not permit disembarking passengers into Sri Lanka
URGENT and IMPORTANT TO ALL AIRLINES This is to inform all online and offline carriers that all international Airports in Sri Lanka will not permit disembarking passengers into Sri Lanka with effect from 2359hrs on 21 May 2021 (local time in Sri Lanka) until 2359hrs on 31 May 2021 (local time in Sri Lanka) with a view to control the Covid-19 situation in the Country. During the above mentioned restricted period the following will be permitted: 1. Aircraft Departures with passengers originating from BIA/MRIA. 2. Aircraft Emergency Diversions to BIA/MRIA. 3. Freighter Operations and humanitarian flights to BIA/MRIA. 4. Technical landings at BIA/MRIA. 5. Inbound ferry flights (without passengers) at BIA/MRIA. 6. Passengers transiting at BIA/HRIA for less than 12 hours with a confirmed ticket destined to an onward destination. Airlines are strictly instructed to follow the above instructions. Capt Themiya Abeywickrama Director General of the Civil Aviation Authority of Sri Lanka