ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka’s oldest cultural celebration of the year.

Sri Lanka’s oldest cultural celebration of the year.

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

Sri Lanka Embassy in Bangkok joins the “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” inaugurated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

Sri Lanka Embassy in Bangkok joins the “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” inaugurated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

The Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Bangkok joined the International Charity product expo of the year “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” under the theme “Shop for a Cause” at Siam Paragon, Bangkok from 17-19 May 2024, organized by the Thai Red Cross Society in collaboration with the spouses of the Ambassadors in Bangkok. The spouse of the Ambassador of Sri Lanka Stephen Senanayake was a member of the organizing committee and Co-Director of the raffle draw. For the very first time Thai Red Cross souvenirs and raffle tickets were purchased all over the world through online platform iredcross.org.

Candy Esla Perheera / Sri Dalada Perheera

The prosperous city of Kandy comes to life every year with lights, fire dancers, acrobats, musicians, folk dancers, drummers, all accompanied by a unique ceremonial parade that dates back more than 1700. A year has come to celebrate the Lord. and pay homage to the relics of the Lord Buddha It is a ceremony that reflects the oldest culture in the world.

Kandy Esla Perhera, also known as Dalada Perhera or the “Festival of the Tooth Relics”, is the country’s finest Buddhist celebration. to receive blessings from God and make a wish for this island nation Rain will be requested in order to harvest crops abundantly. The festival will run for 11 days, comprising a series of ceremonies that will mesmerize audiences around the world. There will be another ceremonial procession on the streets of Kandy. During the period from 13 to 23 August under hygiene and safety guidelines. During this year’s epidemic period, Conducted live by educational television station Mahachulalongkornrajavidyalaya University MCU TV Sunday 22 August 2021

https://www.facebook.com/100846842074643/videos/1119729195224727/

เทศกาลเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งปีของศรีลังกา

แคนดี้ เอสละ เประเฮระ / ศรี ดะละดา เประเฮระ
นครแคนดี้อันรุ่งเรืองกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งในทุกๆ ปี พร้อมกับแสงสี นักระบำไฟ นักกายกรรม นักดนตรี นักระบำพื้นเมือง นักตีกลอง ทั้งหมดนี้มาพร้อมกันในขบวนพิธีอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่มีมากว่า 1700 ปีมาแล้ว เพื่อเฉลิมฉลองพระเจ้า และสักการะพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นพิธีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

แคนดี้ เอสละ เประเฮระ หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า ดะละดา เประเฮระ หรือ “เทศกาลแห่งพระธาตุเขี้ยวแก้ว” ถือเป็นงานเฉลิมฉลองของชาวพุทธที่ดีเสิศที่สุดของประเทศ เพื่อรับพรจากพระเจ้า และขอพรให้แก่ประเทศเกาะแห่งนี้ โดยจะมีการขอฝนเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวพืชพรรณธัญญาหารได้อย่างอุดมสมบูรณ์ เทศกาลนี้จะจัดขึ้นเป็นเวลา 11 วัน ประกอบด้วยพิธีต่าง ๆ ที่จะสะกดสายตาผู้ชมทั่วโลก จะจัดให้มีขบวนพิธีขึ้นอีกครั้งบนท้องถนนในเมืองแคนดี้ ในระหว่างวันที่ 13 ถึง 23 สิงหาคม ภายใต้แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคในปีนี้

ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU TV วันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

Sri Lanka Embassy in Bangkok joins the “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” inaugurated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

Sri Lanka Embassy in Bangkok joins the “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” inaugurated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

The Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Bangkok joined the International Charity product expo of the year “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” under the theme “Shop for a Cause” at Siam Paragon, Bangkok from 17-19 May 2024, organized by the Thai Red Cross Society in collaboration with the spouses of the Ambassadors in Bangkok. The spouse of the Ambassador of Sri Lanka Stephen Senanayake was a member of the organizing committee and Co-Director of the raffle draw. For the very first time Thai Red Cross souvenirs and raffle tickets were purchased all over the world through online platform iredcross.org.