ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka’s Participation at the 67 th Bangkok Gems and Jewellery Fair

Sri Lanka’s Participation at the 67 th Bangkok Gems and Jewellery Fair

Sri Lanka’s Participation at the 67 th Bangkok Gems and Jewellery Fair

Ambassador & Permanent Representative, C. A. Chaminda I. Colonne attended the 67 th Bangkok Gems and Jewellery Fair which is being held from 07-11 September 2022 in Bangkok, Thailand.

23 companies representing the Gem and Jewellery sector from Sri Lanka participate at the 67 th Bangkok Gems and Jewellery Fair.

The fair was inaugurated by Deputy Prime Minister and Minister of Commerce of Thailand, Jurin Laksanawisit on 9 th September 2022.

The Fair is jointly organized by the Department of International Trade Promotion of the Ministry of Commerce of Thailand and the Gem and Jewellery Institute of Thailand.

Through the cooperation of both the public and private sectors, the Bangkok Gems and Jewelry Fair has become the most important gems and jewelry fair in Asia and an ideal opportunity to showcase Sri Lanka’s key mineral resource Blue Sapphire.

1,020 gem and Jewelry entrepreneurs are exhibiting their products in 2,004 booths, and the event is expected to attract 15,000 visitors during the 5 day period.