ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Test and Go (For Non-Thai Nationals) registration starts from 1 Feb 2022

Test and Go (For Non-Thai Nationals) registration starts from 1 Feb 2022 ✈️

Test and Go (For Non-Thai Nationals) registration starts from 1 Feb 2022

📌 Requirements
– Eligible countries/ territories
– Vaccination
– Insurance with minimum coverage of 50,000 USD for medical expenses
– Fully paid SHA Extra+ / AQ hotel reservation confirmation for day 1 and day 5
1. Register on Thailand Pass via https://tp.consular.go.th (you are advised to register at least 7 days before your departure date)
2. Get a COVID-19 test
3. Do 1st RT-PCR test – Day of arrival (day 1)
4. Do 2nd RT-PCR test – 5th Day of arrival (day 5)
📌 as detailed below
📌 Thailand Pass FAQs : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2