ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Thailand extends visa relief measures for foreigners
Thailand extends visa relief measures for foreigners
Embassy Press Releases / Special Notices
Thailand extends visa relief measures for foreigners

The Thai government has extended the visa relief measures until 31 July 2020 for foreigners in Thailand who have been affected by the coronavirus disease 2019 (COVID-19) while traveling in the country.

The extension of the visa relief measures was officially announced in the Royal Thai Government Gazette yesterday, 24 April, 2020, and will come into effect from 1 May until 31 July, 2020. It followed the first round of visa relief measures, from 26 March – 30 April, 2020.

Read more: https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=9403…