ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Thailand Tamil Federation made arrangements to celebrate the International Harvest Festival

Thailand Tamil Federation made arrangements to celebrate the International Harvest Festival, on 05.12.2021 at India -Thai Chamber of Commerce in Bangkok

Thailand Tamil Federation made arrangements to celebrate the International Harvest Festival, on 05.12.2021 at India -Thai Chamber of Commerce in Bangkok.<br />
Ambassador of India Suchitra Durai was the Chief Guest and Ambassador of Sri Lanka C.A. Chaminda I. Colonne was the Guest of Honour at the event.