ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The Civil Aviation Authority of Sri Lanka informed that the temporary restrictions imposed
The Civil Aviation Authority of Sri Lanka informed that the temporary restrictions imposed
Embassy Press Releases / Special Notices
The Civil Aviation Authority of Sri Lanka informed that the temporary restrictions imposed

(effective from with effect from 11:59 pm on 21 May 2021 to 11:59 pm 31 May 2021) for inbound passenger arrivals to Sri Lanka will be removed w.e.f. 1 June 2021 and the related conditions that were effective before 21 May will remain unchanged.

Restriction will continue until further notice, on inbound passengers who have travelled to and/ or remained in India within the past 14 days from the date of their intended return journey to Sri Lanka.

All inbound passengers will be subjected to mandatory quarantine of 14 days as per the guidelines of the Director General of Health Services of Sri Lanka dated 11 May 2021.