ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 The happy occasion of the 70th birthday of His Majesty the King Maha Vajiralongkorn

The happy occasion of the 70th birthday of His Majesty the King Maha Vajiralongkorn

The Embassy of Sri Lanka in the Kingdom of Thailand extends warmest best wishes on the happy occasion of the 70th birthday of His Majesty the King Maha Vajiralongkorn
The Embassy of Sri Lanka in the Kingdom of Thailand extends warmest best wishes on the happy occasion of the 70th birthday of His Majesty the King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua of the Kingdom of Thailand. Great services rendered by His Majesty the King and the Royal family will ever be remembered by people of Sri Lanka. May the His Majesty the King continued to be blessed with Noble Triple Gems, Buddha, Dhamma and Sangha.