ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 The Kandy Esala Perahera Festival 2022

The Kandy Esala Perahera Festival 2022

The Kandy Esala Perahera Festival 2022

The Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Thailand in collaboration with Sri Dalada Maligawa and Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Thailand presents the LIVE telecast of Sri Lanka’s most historic and colourful cultural event “Esela Perahera 2022 – The Grand Randoli Procession” on Thursday, August 11, 2022 at 20.15 hrs (Bangkok time) on MCU TV Channel in Thai language.

Link to live webcast;
Youtube: https://youtu.be/bEZrv_Ugk_E

Mahachulalongkornrajavidyalaya University MCU TV Channel at;
https://mcutv.smilewww.com