ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 The Kandy Esala Perahera Festival

The Kandy Esala Perahera Festival

The Kandy Esala Perahera walks the streets of the hill capital. With glamour and splendour, adhering to safety regulations; one of the longest, uninterrupted pageants of the Buddhist world unfolds on a global stage. Catch the action from the comfort of your home and join us to celebrate this magical festival.

www.facebook.com/tourismsrilanka.gov.lk
www.youtube.com/c/srilankatravelvideo

https://fb.watch/7n3UZGuK9j/