ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The President Gotabaya Rajapaksa addressing the special summit of Non-aligned Movement.
The President Gotabaya Rajapaksa addressing the special summit of Non-aligned Movement.
ජනාධිපති අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නොබැඳි ජාතීන්ගේ විශේෂ සමුළුව ඇමතීම

அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் அணிசேரா இயக்கத்தின் விசேட மாநாட்டில்

President, his honorable president gotabhaya rajapaksha addressing the special conference of the unknown nations.

Honourable President gotabaya rajapaksha at special conference of team join movement