ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The repatriation of Sri Lankans from abroad and the situation of those staying in Kuwait.
The repatriation of Sri Lankans from abroad and the situation of those staying in Kuwait.
Embassy Press Releases / Special Notices
The repatriation of Sri Lankans from abroad and the situation of those staying in Kuwait.

Foreign Secretary Ravinatha Aryasinha has said, so far repatriations have been carried out by the GOSL identifying the most vulnerable categories of Overseas Sri Lankans (OSLs), in the face of the limited availability of quarantine facilities in the country, as Sri Lanka continues to seek to gain control over the spread of COVID 19 in Sri Lanka.

http://rivira.lk/2020/04/26/4474/…