ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The spokesperson for the Social Security Office (SSO) explained the relief measures for migrant workers in Thailand.
The spokesperson for the Social Security Office (SSO) explained the relief measures for migrant workers in Thailand.
Embassy Press Releases / Special Notices
The spokesperson for the Social Security Office (SSO) explained the relief measures for migrant workers in Thailand.

If their employers shut their businesses temporarily because of the COVID-19 pandemic, the migrant workers will receive 62 percent of their daily wage for up to 90 days.

For more information please visit the official website of the Social Security Office at www.sso.go.th. The SSO hotline can be reached at 1506.