ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The Survival of Buddhism in the New Normal

The Survival of Buddhism in the New Normal

‘Never Give Up; Perseverance is the best teaching of Buddhism to survive in a pandemic’ H.E. (Mrs.) Samantha K. Jayasuriya, Ambassador of Sri Lanka to Thailand said as a guest speaker at the International Seminar on ‘The Survival of Buddhism in the New Normal’ organized by the International Buddhist Studies College of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand to commemorate its 133 Anniversary on 12 September 2020, 01:00 PM at meeting room 1, Conference Hall, MCU, Wangnoi, Ayutthaya.

กิจกรรมสัมนานานาชาติ
ความอยู่รอดของพระพุทธศาสนาในยุคปกติใหม่
ครบรอบ 133 ปี มหาจุฬาฯ
12 กันยายน 2563
เวลา 13:00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้นล่างหอประชุมใหญ่

“โจน จันได” ร่วม “MCU TED Talk” พุทธจะอยู่รอดอย่างไรยุค New Normal https://www.banmuang.co.th/news/education/205517