ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Think about the possibility of returning when you decide to come back to Sri Lanka due to the COVID 19.
Embassy Press Releases / Special Notices
Think about the possibility of returning when you decide to come back to Sri Lanka due to the COVID 19.

Interview with Rupawahini, Foreign Secretary Ravinatha Aryasinha

පිටරට රැකියා කරන සහ ඉගෙනුම ලබන ශ‍්‍රී ලාංකිකයින් කොරෝනා නිසා පැමිණ ආපසු යාම ගැනත් සිතන්න – විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම් රවිනාථ ආර්යසිංහ

https://drive.google.com/