ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Tourist arrivals cross 30,000 in first 10 days of February.

Tourist arrivals cross 30,000 in first 10 days of February.

Tourist arrivals cross 30,000 in first 10 days of February
Sri Lanka’s tourist arrivals crossed the 30,000 mark in the first 10 days of February. The provisional data from the Sri Lanka Tourism Development Authority (SLTDA) showed that the country welcomed a total of 31,343 tourists from1st – 10th. February.

The arrival rate for the month of February brings the daily arrival average to 3,134. Russia continues to lead as the largest tourist traffic generator for Sri Lanka, with 4,566 visitors from that country. The UK takes over India’s position as the second largest, with 3,799 arrivals. India ranks the third, with 3,575 visitors.

The other key source markets include Germany, Ukraine, France, Poland and Kazakhstan.