ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Updates On Local Situation and Precautionary Measures to Minimise Transmission From Tan Tock Seng Hospital Cluster
Updates On Local Situation and Precautionary Measures to Minimise Transmission From Tan Tock Seng Hospital Cluster
Embassy Press Releases / Special Notices
Updates On Local Situation and Precautionary Measures to Minimise Transmission From Tan Tock Seng Hospital Cluster

Very Important: From 1 May 2021, 2359 hours, until further notice, all long-term pass holders and short-term visitors with recent travel history (including transit) to Bangladesh, Nepal, Pakistan and Sri Lanka within the last 14 days will not be allowed entry into Singapore, or transit through Singapore. This will also apply to all those who had obtained prior approval for entry into Singapore.

More Information: https://www.moh.gov.sg/…/updates-on-local-situation…