ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Visa Extensions for Tourists in Sri Lanka
Visa Extensions for Tourists in Sri Lanka
Embassy Press Releases / Special Notices
Visa Extensions for Tourists in Sri Lanka

– The validity period of all types of Visas has been extended for another period of 30 days with effect from 12th May 2020 to 11th June 2020.

All the applicants are kindly requested to,

– Pay the relevant visa fee and get the visa endorsed in the Passport by securing an appointment via https://eservices.immigration.gov.lk/vs on or before 11th June 2020.

– All the visas which expire between March 7th to June 11th 2020, will be exempted from charging overstay penalty.

Read the latest announcement on visa extensions by the immigration department on http://www.immigration.gov.lk/web/index.php…