ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 45th Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana on 3rd June 2023

45th Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana on 3rd June 2023

45th Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana on 3rd June 2023
The Embassy of Sri Lanka to Thailand and Permanent Mission to the UNESCAP joins with the people of the Kingdom of Thailand extending our warmest wishes on the Joyous occasion of 45th Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana on 3rd June 2023. Her generous work has inspired the people in Thailand and beyond. May Her Majesty the Queen continued to be blessed with Nobal Triple Gems, Buddha, Dhamma and Sangha.