ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Ambassador (designate) to Thailand C.A. Chaminda I. Colonne presents open copy of the Letter of Credence
Ambassador (designate) to Thailand C.A. Chaminda I. Colonne presents open copy of the Letter of Credence
Embassy Press Releases / Special Notices
Ambassador (designate) to Thailand C.A. Chaminda I. Colonne presents open copy of the Letter of Credence

Ambassador (designate) to Thailand C.A. Chaminda I. Colonne called on Director General Chittipat Tongprasroeth of the Department of Protocol of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand on 03rd March 2021 and presented open copy of the Letter of Credence in order to request a Royal Audience with His Majesty the King Maha Vajiralongkorn of Thailand.

While congratulating the Ambassador (designate), Director General Chittipat reassured his government’s fullest cooperation during her tenure of office. Both recalled excellent bilateral relations enjoyed for many centuries.

Ambassador (designate) conveyed the best wishes of President Gotabaya Rajapaksa to the Government of Thailand and emphasized the importance of strengthening Economic Diplomacy while furthering already existing cultural ties.

Among other, they discussed included enhancing cooperation with Thailand International Cooperation Agency (TICA), investment promotions etc.

Ambassador (designate) was accompanied by First Secretary Poornima Gunasekera of the Embassy.

Embassy of Sri Lanka
Bangkok, Thailand
04th  March 2021