ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Ambassador of India to Thailand paid a courtesy call on Ambassador of Sri Lanka to Thailand and Permanent Representative to the UNESCAP, C.A. Chaminda I Colonne

Today, the newly appointed Ambassador of India to the Kingdom of Thailand, Shri Nagesh Singh paid a courtesy call on Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to the UNESCAP, C.A. Chaminda I Colonne at the Embassy and the Permanent Mission of Sri Lanka

Today, the newly appointed Ambassador of India to the Kingdom of Thailand, Shri Nagesh Singh paid a courtesy call on Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to the UNESCAP, C.A. Chaminda I Colonne at the Embassy and the Permanent Mission of Sri Lanka.