ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Cordially invites you to Sri Lanka Fashion Show by Batik Designer, Darshi Keertisena

The Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Bangkok cordially invites you to Sri Lanka Fashion Show by Batik Designer, Darshi Keertisena on Wednesday, 7th December 2022 at 16:00 hrs.

The Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Bangkok cordially invites you to Sri Lanka Fashion Show by Batik Designer, Darshi Keertisena on Wednesday, 7th December 2022 at 16:00 hrs.

At the Royal Paragon Hall, Siam Paragon. Register via QR code.

 

For more information, please contact slemb.bangkok@mfa.gov.lk or tel: 021054851 ext.111