ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Ambassador of Sri Lanka and UNESCAP called on Director General, Department of South Asian, Middle East and African Affairs of the Ministry of Foreign Affairs, Thailand

Ambassador of Sri Lanka and UNESCAP called on Director General, Department of South Asian, Middle East and African Affairs of the Ministry of Foreign Affairs, Thailand

Ambassador of Sri Lanka and UNESCAP called on Director General, Department of South Asian, Middle East and African Affairs of the  Ministry of Foreign Affairs, Thailand
Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to the UNESCAP C.A. Chaminda I. Colonne today (02nd Sep) called on Director General, Department of South Asian, Middle East and African Affairs of the Ministry of Foreign Affairs, Thailand Darm Boontham.

Both assured to strengthen long standing excellent bilateral relations in the fields of socio-political, economic, trade, investment, cultural and Buddhist affairs etc. for mutual benefit of the two nations.

First Secretary Saritha Ranatunga of the Embassy accompanied the Ambassador.