ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Discuss the ways and means to enhance bilateral relations with the inclusion of participation of Sri Lankans in Thailand.

Discuss the ways and means to enhance bilateral relations with the inclusion of participation of Sri Lankans in Thailand.

Discuss the ways and means to enhance bilateral relations with the inclusion of participation of Sri Lankans in Thailand.
Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to the UNESCAP, C.A. Chaminda I. Colonne had a virtual meeting with Sri Lankans live in Thailand on 31.08.2021 to discuss the ways and means to enhance bilateral relations with the inclusion of participation of Sri Lankans in Thailand.

President Sanjeewa Ediri Wickramasuriya, Vice President Thilak Dharmasena, Secretary Nishanthi Samarasekera, Treasurer Rajika Wickramasinghe, Auditor Prabath Wimalaratne, Members of the Committee Lal Silva and Kosala Indunil of the Sri Lanka Association in Thailand participated at the discussion.

First Secretary Saritha Ranatunga of the Embassy also joined the meeting.