ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Ambassador of Sri Lanka to Thailand and Permanent Representative to the UNESCAP attends 138th Graduation Ceremony at the Asian Institute of Technology (AIT) of Thailand

Ambassador of Sri Lanka to Thailand and Permanent Representative to the UNESCAP attends 138th Graduation Ceremony at the Asian Institute of Technology (AIT) of Thailand

Ambassador of Sri Lanka to Thailand and Permanent Representative to the UNESCAP attends 138th Graduation Ceremony at the Asian Institute of Technology (AIT) of Thailand
Ambassador of Sri Lanka to Thailand and Permanent Representative to the UNESCAP C.A. Chaminda I Colonne, Board Member of the AIT attended the 138th AIT Graduation Ceremony of the Asian Institute of Technology (AIT) of Thailand on 16th December 2022. Ambassador also had a discussion with the Sri Lankan students study at the. First Secretary/Head of Chancery, A.W.S. Samanmali of the Mission accompanied with the Ambassador.