ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Ambassador and Permanent Representative pays a Courtesy Call on Worawoot Pongprapapant Director General of the Department of South Asia

Ambassador and Permanent Representative pays a Courtesy Call on Worawoot Pongprapapant Director General of the Department of South Asia

Ambassador and Permanent Representative pays a Courtesy Call on Worawoot Pongprapapant Director General of the Department of South Asia
Ambassador of Sri Lanka to Thailand and Permanent Representative to the UNESCAP C.A. Chaminda I Colonne paid a courtesy call on Worawoot Pongprapapant the newly appointed Director General of the Department of South Asia, Middle East and African Affairs at the Ministry of Foreign Affairs of Thailand on 14.12.2022. Discussion was held based on the bilateral relations and the mutual interests of both countries. Deputy Director General, Vipawee Rangsimaporn and Counsellor Nattawut Malisuwan of the Department of South Asia, Middle East and African Affairs of the Foreign Ministry and First Secretary/Head of Chancery, A.W.S. Samanmali of the Mission joined the discussion.