ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Buddha Rashmi National Vesak Festival, Sri Lanka 2023

Buddha Rashmi National Vesak Festival, Sri Lanka 2023

MCU TV: The Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka and Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Thailand in collaboration with the Gangaramaya Temple in Sri Lanka presents LIVE telecast of “Buddha Rashmi National Vesak Zone” from 5th to 7th May 2023 from 20.30 – 23.00 hrs (Bangkok time) and 23.00 – 01.30 hrs (Bangkok time) on MCU TV Live Broadcasingt Support by Mahachulalongkornrajavidyalaya University 5th May 2023

MCU TV: Buddha Rashmi National Vesak Festival, Sri Lanka 2023

Link to live webcast
https://www.youtube.com/live/Wdt654VPs3c?feature=share
Please watch facebook live and Youtube of,
MCU TV- Channel
IBSC MCU