ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
Sri Lanka has implemented a comprehensive strategy

Sri Lanka has implemented a comprehensive strategy

Press Releases Home 5 หมวดหมู่: Media Releases/News หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2565 ที่เกิดจากหนี้ของรัฐบาลและความไม่สมดุลของอัตราแลกเปลี่ยนศรีลังกาได้ใช้กลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อรักษาเสถียรภาพและฟื้นฟูเศรษฐกิจ Sri Lanka has implemented a comprehensive strategy In the...
Sri Lanka calls for stronger regional cooperation for building back better from the pandemic through promotion of trade, investment and foreign employment opportunities at the 77th Session of the UNESCAP in Bangkok

Sri Lanka calls for stronger regional cooperation for building back better from the pandemic through promotion of trade, investment and foreign employment opportunities at the 77th Session of the UNESCAP in Bangkok

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri LankaBangkok, Kingdom of Thailand Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic andUnited Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)...