ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
The Ella Odyssey: 75 Years of Diplomacy

The Ella Odyssey: 75 Years of Diplomacy

Press Releases Home 5 Category: Press Releases - Ministry The Ella Odyssey: 75 Years of Diplomacy Sri Lankan St. Bridget’s Convent under 17 Netball Team won Championship Cup and Runner Up of under 16 Basketball Team and Under 19 Netball Team at Pathumthani...