ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases - Ministry 5 Thai congratulated Sri Lanka on the assumption of IORA Chairmanship for the year 2023 – 2025

Thai congratulated Sri Lanka on the assumption of IORA Chairmanship for the year 2023 – 2025

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

Sri Lanka Embassy in Bangkok joins the “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” inaugurated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

Sri Lanka Embassy in Bangkok joins the “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” inaugurated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

The Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Bangkok joined the International Charity product expo of the year “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” under the theme “Shop for a Cause” at Siam Paragon, Bangkok from 17-19 May 2024, organized by the Thai Red Cross Society in collaboration with the spouses of the Ambassadors in Bangkok. The spouse of the Ambassador of Sri Lanka Stephen Senanayake was a member of the organizing committee and Co-Director of the raffle draw. For the very first time Thai Red Cross souvenirs and raffle tickets were purchased all over the world through online platform iredcross.org.

International Mineral & Mining Forum

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Dinesh Gunawardena นายกรัฐมนตรีศรีลังกา ในช่วงการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๒๓ โดยฝ่ายไทยได้แสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IORA) วาระปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ของศรีลังกาและความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๒๓
ในโอกาสดังกล่าว ฝ่ายศรีลังกาย้ำถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แน่นแฟ้นและเป็นมิตรมาอย่างยาวนานระหว่างสองประเทศ โดยมีรากฐานจากความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนา และนายกรัฐมนตรีศรีลังกามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ได้ถูกนำไปรักษาที่ประเทศไทยและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ฝ่ายไทยยินดีที่ได้รับทราบว่าการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับศรีลังกามีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน ฝ่ายศรีลังกาได้เสนอให้ฝ่ายไทยมีการเยือนศรีลังกาในระดับสูง

On 11 October 2023, His Excellency Mr. Sihasak Phuangketkeow, Vice Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, paid a courtesy call on His Excellency Mr. Dinesh Gunawardena, Prime Minister of Sri Lanka, on the sidelines of the 23rd Meeting of Indian Ocean Rim Association Council of Ministers, during which the Thai side congratulated Sri Lanka on the assumption of IORA Chairmanship for the year 2023 – 2025 and for successfully hosting the 23rd Meeting of IORA Council of Ministers.
On this occasion, the Sri Lankan side reiterated the long-standing and cordial ties between the two countries, which were bounded by Buddhist affinity. The Prime Minister of Sri Lanka was pleased to learn that the elephant, Sak Surin was repatriated to Thailand safely and received medical treatment. The Thai side welcomed the significant progress of the Thailand-Sri Lanka Free Trade Agreement (FTA) negotiation. The Sri Lankan side further proposed a high-level visit by the Thai side to Sri Lanka.

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

Sri Lanka Embassy in Bangkok joins the “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” inaugurated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

Sri Lanka Embassy in Bangkok joins the “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” inaugurated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

The Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Bangkok joined the International Charity product expo of the year “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” under the theme “Shop for a Cause” at Siam Paragon, Bangkok from 17-19 May 2024, organized by the Thai Red Cross Society in collaboration with the spouses of the Ambassadors in Bangkok. The spouse of the Ambassador of Sri Lanka Stephen Senanayake was a member of the organizing committee and Co-Director of the raffle draw. For the very first time Thai Red Cross souvenirs and raffle tickets were purchased all over the world through online platform iredcross.org.