ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases - Ministry 5 Thai congratulated Sri Lanka on the assumption of IORA Chairmanship for the year 2023 – 2025

Thai congratulated Sri Lanka on the assumption of IORA Chairmanship for the year 2023 – 2025

International Mineral & Mining Forum

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Dinesh Gunawardena นายกรัฐมนตรีศรีลังกา ในช่วงการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๒๓ โดยฝ่ายไทยได้แสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IORA) วาระปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ของศรีลังกาและความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๒๓
ในโอกาสดังกล่าว ฝ่ายศรีลังกาย้ำถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แน่นแฟ้นและเป็นมิตรมาอย่างยาวนานระหว่างสองประเทศ โดยมีรากฐานจากความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนา และนายกรัฐมนตรีศรีลังกามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ได้ถูกนำไปรักษาที่ประเทศไทยและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ฝ่ายไทยยินดีที่ได้รับทราบว่าการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับศรีลังกามีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน ฝ่ายศรีลังกาได้เสนอให้ฝ่ายไทยมีการเยือนศรีลังกาในระดับสูง

On 11 October 2023, His Excellency Mr. Sihasak Phuangketkeow, Vice Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, paid a courtesy call on His Excellency Mr. Dinesh Gunawardena, Prime Minister of Sri Lanka, on the sidelines of the 23rd Meeting of Indian Ocean Rim Association Council of Ministers, during which the Thai side congratulated Sri Lanka on the assumption of IORA Chairmanship for the year 2023 – 2025 and for successfully hosting the 23rd Meeting of IORA Council of Ministers.
On this occasion, the Sri Lankan side reiterated the long-standing and cordial ties between the two countries, which were bounded by Buddhist affinity. The Prime Minister of Sri Lanka was pleased to learn that the elephant, Sak Surin was repatriated to Thailand safely and received medical treatment. The Thai side welcomed the significant progress of the Thailand-Sri Lanka Free Trade Agreement (FTA) negotiation. The Sri Lankan side further proposed a high-level visit by the Thai side to Sri Lanka.