ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Celebrating World Tourism Day 2021!

Celebrating World Tourism Day 2021!

The theme “Tourism for Inclusive Growth” is one that resounds with the travel industry in Sri Lanka. Our island is one of the world’s premier tourist destinations and has been voted numerously as a destination that travellers dream of visiting.

We look forward to a future where our country thrives whilst providing the lovers of this island its iconic hospitality.

Ayubowan from Sri Lanka!

https://www.facebook.com/tourismsrilanka.gov.lk/videos/243007107766350/