ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 “Colombo International Maritime & Logistics Conference 2022”

“Colombo International Maritime & Logistics Conference 2022”

"Colombo International Maritime & Logistics Conference 2022" Connecting Oceans, Creating Value Chains on 1st & 2nd November at Cinnamon Grand Colombo.
Connecting Oceans, Creating Value Chains on 1st & 2nd November at Cinnamon Grand Colombo.

Registration: http://cimc.lk/register-now
For more information, please visit www.cimc.lk
Contact: +94 773820703; +94 113560844