ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 The classroom atmosphere of Sciences and Art of Life subject, BA 1st year students

✅The classroom atmosphere of Sciences and Art of Life subject, BA 1st year students

The classroom atmosphere of Sciences and Art of Life subject, BA 1st year students
by Dr.Poldej Worachat, Former Ambassador of Thailand to Sri Lanka and Maldives.

💝In the second session today, the students learned advanced techniques of Yukyur Art, such as composition of art and how to draw a good drawing. The importance of light and shadow and the element of 3D. Why is the present moment important? How to use head, hands and heart in drawing. Students enjoyed drawing and the work done today. In class, it shows that students are quick learners and some have good artistic skills. In the third session next Monday, students will have to tell the story of their drawing.

📌The responsible faculty members for this subject: 1) Ven. Prof. Dr. Phrakrupaladpanyaworavat 2) Ven.Dr. Phramaha Weerasak Abhinandavedi