ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Director and Head, UNESCAP- Sub regional Office for South and South-West Asia (SSWA) in New Delhi, Mikiko Tanaka paid a courtesy call on Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to UNESACP

Director and Head, UNESCAP- Sub regional Office for South and South-West Asia (SSWA) in New Delhi, Mikiko Tanaka paid a courtesy call on Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to UNESACP

enhanced vigorous cooperation

On 16.02.2024, the Director and Head, UNESCAP- Sub regional Office for South and South-West Asia (SSWA) in New Delhi, Mikiko Tanaka paid a courtesy call on Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to UNESACP and discussed on transferring the ‘ We Sell’ Online Platform to Sri Lanka which will benefit the Women Entrepreneurs on Promoting Business through E-Commerce and Digital Marketing.

Deputy Head of UNESCAP-SSWA, Rajan Ratna, First Secretary/Head of Chancery A.W.S. Samanmali, First Secretary (Commercial), Vireshika Bandara also joined the discussion.

Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka
Bangkok, Thailand
16.02.2024