ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases - Ministry 5 Discussed on enhancing bilateral trade, especially in the tea sector

Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to UNESCAP, C.A.Chaminda I. Colonne called on Director General Pitak Udomwichaiwat of the Department of Foreign Trade of the Ministry of Commerce, Thailand on 18.02.2022 and discussed on enhancing bilateral trade, especially in the tea sector.

Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to UNESCAP, C.A.Chaminda I. Colonne called on Director General Pitak Udomwichaiwat of the Department of Foreign Trade of the Ministry of Commerce, Thailand on 18.02.2022 and discussed on enhancing bilateral trade, especially in the tea sector.
Director Benjamaporn Phrompherm from the Department of Foreign Trade and First Secretary/Head of Chancery Saritha Ranatunga of the Mission also participated at the meeting.