ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Embassy of Sri Lanka in Bangkok participated the Press conference of the 55th Diplomatic Red Cross Bazaar

Today,21st February 2022 the Embassy of Sri Lanka in Bangkok participated the Press conference of the 55th Diplomatic Red Cross Bazaar, and showcased the products to be sold at the Sri Lanka booth and online during the forthcoming 55th Bazaar to be held from 03rd to 06th March 2022 at the Siam Paragon. Bangkok.

This year, for the very first time, Sri Lanka Embassy has planned for 18 companies in Sri Lanka, registered under the Export Development Board (EDB), National Craft Council, Spices and Allied Product Marketing Board of Sri Lanka to Participate at the Bazaar.